• Appenta overzicht
 • Appenta samen

Herkennen van contractvormen in het sociaal domein

Een model voor gemeentelijke contractering

Gepubliceerd op dinsdag, 17 oktober 2017.

Transformatie

Het is de bedoeling van de transformatie van de jeugdhulp en de WMO-begeleiding dat gemeenten keuzes maken met betrekking tot de inrichting van de jeugdhulp en de begeleiding. Gemeenten staan ‘dichterbij de burger’ dan de rijksoverheid, is de stelling.

Voor de toewijzing van jeugdhulp en begeleiding aan zorgaanbieders sluiten gemeenten, meestal via formele aanbestedingsprocedures, contracten af met zorgaanbieders. Deze contracten definiëren de vereiste kwaliteit, de procedures en de prijzen die zorgaanbieders in rekening mogen brengen. Gemeenten doen dit meestal niet zelfstandig, maar in samenwerking met andere gemeenten in regionaal verband.

Zoals verwacht maken gemeenten in toenemende mate verschillende keuzes ten aanzien van de inrichting van de jeugdhulp en de begeleiding. Deze keuzes hebben grote gevolgen voor de wijze waarop zorgaanbieders de (administratieve) inrichting van de zorg vorm moeten geven. Ze variëren van toewijzing van (delen van) de zorg aan één zorgaanbieder tot het bieden van maximale keuzevrijheid voor burgers door alle zorgaanbieders te contracteren die aan de kwaliteitseisen voldoen. En vanuit een ander gezichtspunt: van het definiëren van de vereiste inhoud van de zorg in productbeschrijvingen tot alleen het afstemmen van de te behalen zorgdoelstellingen. In de dagelijkse praktijk zijn dit ingrijpende keuzes.

Model voor contractering

Met een model voor contractering kunnen de contractvormen voor jeugdhulp en begeleiding op hoofdkenmerken worden ingedeeld. Hierdoor ontstaat inzicht in welke gemeentelijke contracten voor wat betreft deze kenmerken op elkaar lijken. Betrokken partijen kunnen deze informatie gebruiken bij de afstemming van contracten en de inrichting van de zorg gedurende de contractperiode.

Dit model deelt contractvormen in op basis van de volgende twee assen:

 • Model ZorgcontracteringWie beslist welke zorgaanbieder wordt ingezet voor een cliënt (gemeente of cliënt)? Heeft de cliënt veel of weinig keuzeruimte? Of heeft de gemeente al één of enkele zorgaanbieders geselecteerd?
 • Wie bepaalt samen met de cliënt de te behalen doelstellingen, het ‘wat’, en/of de inhoud van de zorg, het ‘hoe’ (gemeente of zorgaanbieder)? Heeft de zorgaanbieder veel of weinig ruimte om samen met de cliënt de juiste zorg vorm te geven? Of heeft de gemeente dit op voorhand in een keukentafelgesprek met de cliënt bepaald?

Langs deze assen kunnen gemeentelijke contracten worden ingedeeld in één van de vier kwadranten. Met deze indeling kunnen gelijksoortige contracten worden onderkend. Deze gelijksoortige contracten vereisen ook gelijksoortige inrichtingskeuzes die gemaakt moeten worden door zorgaanbieders en gemeenten. Dit betreft onder andere:

 • Hoe gedetailleerd moeten keukentafelgesprekken door gemeenten worden gevoerd? Hoeveel kennis vraagt dat van de gespreksdeelnemers en welke kosten zijn hiermee gemoeid?
 • Hoe kunnen nieuwe methoden en werkwijzen gedurende de contractperiode worden gerealiseerd? Hoeveel impact heeft dit op de contracten?
 • Welke informatie van gemeenten en zorgaanbieders is noodzakelijk voor cliënten om de benodigde keuzes te kunnen maken?
 • Hoe gedetailleerd moeten zorgmedewerkers de contracten kennen en de consequenties kunnen bespreken met hun cliënten?
 • Wat zijn de mogelijkheden van zorgaanbieders om meer hulp te geven als dat nodig is en minder indien mogelijk?

De praktijk

In de praktijk zie ik gemeenten verschillende keuzes maken. Deze verschillende keuzes zijn grafisch weergegeven in de figuur:

 1. Ontwikkelingsrichtingen zorgcontracteringDe gemeente selecteert één of enkele zorgaanbieders die nauw samenwerken met de gemeente en een grote verantwoordelijkheid krijgen in de vormgeving en vernieuwing van de jeugdhulp en/of begeleiding.
 2. De gemeente stelt een productenboek van alle mogelijke vormen van zorg op. Per product worden meerdere zorgaanbieders gecontracteerd. In een keukentafelgesprek wordt het gewenste product door de cliënt bepaald en kiest de cliënt eveneens de gewenste gecontracteerde zorgaanbieder.
 3. De gemeente definieert globale zorgprofielen. Per profiel worden meerdere zorgaanbieders gecontracteerd. In overleg met de zorgaanbieder bepaalt de cliënt de benodigde jeugdhulp en/of begeleiding. De gemeente vertrouwt de zorgaanbieder en stuurt alleen bij als er signalen zijn dat er iets mis gaat.

Conclusie

Gemeenten maken in toenemende mate verschillende keuzes met betrekking tot de inrichting van de jeugdhulp en begeleiding. Deze keuzes hebben een grote impact in de uitwerking ervan door gemeenten en zorgaanbieders. In dit model voor contractering worden contractvormen ingedeeld langs twee belangrijke assen:

 • Bepaalt de gemeente of de zorgaanbieder samen met de cliënt de inhoud van de zorg?
 • Kiest de gemeente of de cliënt de zorgaanbieder?

Zorgaanbieders hebben vaak te maken met meerdere gemeenten en daardoor veelal met meerdere contractvormen. Voor elke mogelijke contractvorm is het de kwaliteit van de uitwerking die het succes van de transformatie bepaalt. Hierbij is het voor de zorgaanbieder de kunst hier goed op aan te sluiten. Dit model kan helpen om de contractvorm te herkennen en daarbij de juiste uitwerking te kiezen. Hierdoor kan de overgang van de ene contractvorm naar een andere voor alle betrokken partijen soepeler verlopen, zodat de cliënt op de best mogelijke wijze geholpen wordt.

De geschetste ontwikkelingen zijn nog erg recent. Dit model sluit aan bij deze recente ontwikkelingen, maar is daarom nog niet breed gevalideerd. De toegevoegde waarde van dit model zal zich de komende jaren gaan bewijzen.

Appenta Software en Winters ICT maken relatiebeheer toegankelijk

Strategisch Partnerschap

Daniël Winters en Eric Walraven
Gepubliceerd op dinsdag, 05 januari 2016.

ICT voorzieningen moeten op een veilige manier altijd en overal beschikbaar zijn. Zeker ook de afspraken en communicatie met (potentiële) klanten en hun contactpersonen moet altijd onder handbereik zijn. Appenta Software en Winters ICT slaan de handen ineen om dat gemakkelijk en op een betrouwbare wijze mogelijk te maken.
Winters ICT en Appenta Software hebben elkaar gevonden in de wijze waarop we beiden met klanten, partners en leveranciers omgaan. Beide organisaties zetten de persoonlijke relatie voorop. Vertrouwen tussen mensen vormt de basis voor succesvol zakendoen. Eerst het contact, dan het contract. Na een initieel contact in 2014 is de samenwerking in 2015 verder ontwikkeld. Dat werkt in de dagelijkse praktijk zo goed dat zij per 1 september 2015 een strategisch partnerschap zijn aangegaan. Dat betekent dat de oplossingen van Appenta Software in combinatie met de ICT voorzieningen van Winters ICT gezamenlijk kunnen worden aangeboden. Hierdoor kan voor klanten een totale oplossing worden geboden voor ICT voorzieningen én klantinformatie.
Appenta Software maakt voor haar eigen ICT voorzieningen natuurlijk ook gebruik van de dienstverlening van Winters ICT. En Winters ICT gebruikt Appenta Relatiebeheer voor haar klantinformatie.

Winters ICT

Winters ICT heeft als missie om bedrijven het werk uit de handen te nemen met betrekking tot alles wat met ICT te maken heeft. Of het gaat om systeembeheer, telefonie, webhosting of cloud. Met Winters ICT kunt u zich volledig richten op de doelstellingen van uw bedrijf. Winters ICT gaat nog verder. Wij kijken ook naar het zo groen mogelijk exploiteren van uw ICT omgeving. Duurzame oplossingen dus.

Appenta Software

Met Appenta heeft u software die u ondersteunt in uw dagelijks werk. Waar de klant een klant is, en niet een debiteurnummer. Waar de medewerker een medewerker is en niet een personeelsnummer. Waar alle informatie die u nodig heeft overzichtelijk in één scherm is weergegeven. Praktische software waarmee u direct aan de slag kunt. Met Appenta krijgt u Nederlands fabricaat dat aansluit op de directe en effectieve werkwijze die we in ons land zo waarderen.

Meer informatie

Winters ICT- www.wintersict.nl - Daniël Winters - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 038 2028 000
Appenta Software - www.appenta.nl - Eric Walraven - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 038 8700 233

Help, wat moet ik met mijn contracten?

Vijf stappen voor contractbeheer in de zorgsector na de gemeentelijke decentralisaties

Help, wat moet ik met mijn contracten?
Gepubliceerd op dinsdag, 17 maart 2015.

De wereld is veranderd
Waar is de tijd gebleven? De zorgorganisatie leverde zorg aan cliënten in een intramurale of extramurale situatie. Eenmaal per jaar stemde de controller de financiële afspraken af met het zorgkantoor, waarna de aandacht weer verlegd kon worden naar het leveren van de zorg. Ja, af en toe moest het met een procentje minder, wat leidde tot een incidentele bezuiniging. Schommelingen van 5% of meer waren volstrekt ondenkbaar.

En nu? Als je als zorgorganisatie via de gemeente de zorg mag blijven leveren, moet het wel voor tientallen procenten minder. En elke gemeente heeft daarbij eigen beleid. De grote lijn is wel dat door samenwerking van zorgorganisaties rond de “keukentafel” van de cliënt de zorg een stuk goedkoper georganiseerd kan worden.

Dus waar de zorgorganisatie eerst met (meestal) één zorgkantoor afspraken maakte, doet men dat nu met mogelijk tientallen gemeenten. En daarbovenop moet de zorgorganisatie ook afspraken maken met andere betrokken partijen om samen tot goede (en goedkope) zorg te komen. En afspraken maken is nog relatief gemakkelijk. Afspraken in de dagelijkse praktijk nakomen is een ander verhaal. Hoe leg ik al die afspraken vast? Hoe bewaak ik of mijn organisatie haar afsprakennakomt? Hoe weet ik of mijn ketenpartners hun afspraken nakomen? En hoe zorg ik dat dat financieel allemaal klopt? Daarvoor is contractbeheer.

Als u de volgende vijf stappen hanteert dan blijven uw contracten in lijn met de zorg die u, samen met uw ketenpartners, realiseert.

1. Weet met wie u zaken doet
U doet zaken met organisaties: gemeenten, ketenpartners, leveranciers. Ken de missie/visie en normen/waarden van deze organisaties en vergelijk deze met die van u. Verschillen zijn niet erg, maar zorg ervoor dat u zich hiervan bewust bent. In deze organisatie heeft u te maken met contactpersonen. Weet wie welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft. Maar ook: Heb zicht op persoonlijke motivaties van mensen. Bouw een relatie op met de mensen waarmee u zaken doet. Deze relatie hebt u waarschijnlijk in de uitvoeringsfase nodig.

2. Leg de afspraken goed vast
Een contract is een schriftelijk overzicht van de gemaakte afspraken tussen betrokken partijen. Niets meer en niets minder. De basis van deze afspraken moeten in twee A4-tjes duidelijk kunnen zijn. Als dat niet lukt, dan is aanvullend overleg over de onderlinge verwachtingen wenselijk. Een standaard set aan leveringsvoorwaarden waarborgt daarbij de algemeen geldende uitgangspunten. Spreek voortgangsrapportage, evaluatie- of contactmomenten af. Dit worden de momenten om de voortgang van de afspraken door te nemen en eventueel bij te sturen zonder dat vervelende escalaties nodig zijn.

3. Bespreek de voortgang
Zeker in de eerste periode: Liever teveel dan te weinig overleg. Er zullen, net als in een intern team, situaties ontstaan die anders gaan dan u had verwacht. Regelmatig overleg kan voorkomen dat deze veranderingen vervelende escalaties worden. Zelfs als alles volgens plan gaat: Laat de bespreking doorgaan en benoem het positieve verloop van de samenwerking. Voer de bespreking bij voorkeur op basis van een voortgangsrapportage en leg de gezamenlijke bevindingen vast.

4. Evalueer op tijd
Evalueer voorafgaand aan de opzegtermijn van het contract. Heeft het contract voldaan aan de verwachtingen van beide partijen? Beoordeel of er een reden is om het contract voort te zetten. Maak deze argumenten expliciet: Het vormt een nieuwe en stevige basis voor een succesvolle samenwerking in de komende periode.

5. Leg de voortgang vast
Externe omstandigheden kunnen wijzigen. De interne situatie van de bij het contract betrokken partijen kunnen veranderen. Mensen kunnen andere rollen krijgen in of buiten organisaties. Er zijn vele redenen waarom een goedlopende samenwerking kan verslechteren. Een goede vastlegging van zowel het contract als de formele en informele contactmomenten kan leiden tot de juiste en een tijdige bijsturing. Op escalatie zit niemand te wachten (zelfs niet uw juridisch adviseur).

Resultaat
Met deze vijf stappen bent u klaar voor de nieuwe werkelijkheid waarin u samen met vele opdrachtgevers en vele ketenpartners de nieuwe zorg kunt realiseren. U heeft de goede afspraken gemaakt en kunt deze tijdig bijstellen in geval van veranderende situaties. Nut en noodzaak van elk van uw contracten is duidelijk. En doorbetalen omdat u de opzegtermijn hebt gemist overkomt u niet meer!

Appenta Contractbeheer
Appenta biedt software voor Contractbeheer. Meer weten? Klik hier

Met Appenta in 5 stappen op weg naar een deal

Gepubliceerd op zondag, 21 september 2014.

Op 15 september 2014 publiceerde Freek Hoogeboom de volgende blog. Een praktisch verhaal om tot een deal te komen. Verkoop is hard werken. Als je daarbij op een gestructureerde manier werkt vergroot je je kansen aanzienlijk. En hoe hou de dat allemaal bij? En weet je wat je collega doet? Daar is CRM software voor. Met Appenta heb je daarbij eenvoudige en overzichtelijke software om de voortgang op deze 5 stappen gemakkelijk te kunnen volgen. Meer info op www.appenta.nl en www.wordeenklantmagneet.nl.

In 5 stappen op weg naar een deal

Een deal sluiten is de ultieme beloning van jouw marketing- en acquisitiewerk. Het geeft je een goed gevoel wanneer die deal eenmaal binnen is. In deze blog geef ik je in 5 stappen aan hoe jij op weg gaat naar een deal.

Stap 1: Hoe komen jullie in contact?

In contact komen is natuurlijk een erg belangrijke stap tijdens je marketingtraject met de klant. Het is ook goed om te weten hoe jullie in contact komen met elkaar en wat de klant al wel en niet weet over jouw vakgebied. Is de klant zich namelijk al bewust van zijn of haar problemen? Of weten ze dat nog niet. Wanneer je klant nog niet bewust is van zijn of haar problemen zou jij proactief klanten moeten benaderen. Is zij al wel bewust en zijn de problemen urgent, dan gaan zij zelf op zoek. Bedenk dan welke wegen zij bewandelen om een oplossing te vinden, ofwel: Hoe gaan zij op zoek?  Daarop moet je inspelen!

Stap 2: Luister naar de klant

Inhakend op de eerste stap is het belangrijk om te luisteren naar de klant. De klant zit namelijk in een situatie die jij nog niet kent. Zorg ervoor dat je alles over de klant te weten komt. Weet waar de pijnpunten van de klant zitten.

Daarbij speel je ook in op het feit of zij zich bewust zijn van hun problemen:

 • Zijn ze nog niet bewust van hun problemen, dan komen er pijnpunten naar boven die te herleiden zijn naar het kernprobleem. Hierop moet jij inspelen.
 • Als zij wel op bewust zijn van hun problemen, dan moet je de juiste vragen stellen om achter de pijnpunten te komen waarmee zij worstelen.

Stap 3: Speel in op de vraag/ het probleem van de klant

Zorg ervoor dat jij inspeelt op de problemen of de vragen van de klant. Zorg dat je voor het gesprek een aantal scenario’s en product/ dienstmogelijkheden hebt klaarliggen waarmee jij de klant van dienst kunt zijn. Ken goed de waarde die jij levert en de voordelen die jij biedt aan je klant.

Zorg er dus voor dat je weet wat het uiteindelijke doel van de klant is en speel hierop in met je product of dienst. Zorg dat jij je klant begrijpt, wek vertrouwen en zorg voor de ‘klik’

Stap 4: In welke fase zit te klant?

Daarna is het voor jou ook goed om te weten in welke fase de klant zit van het (in)koopproces. Staan zij aan het begin van het proces en moeten zij nog gaan oriënteren, of hebben ze de oriëntatiefase al gehad? Zitten ze aan het eind en willen ze alleen nog naar andere (goedkopere) opties kijken?

Op basis van deze informatie kun jij in je voorstel/ offerte rekening houden. Je kunt overleggen wat jouw meerwaarde is om de doelstelling van de klant te bereiken. In het begin zou je vooral moeten informeren en informatie delen. In de eindfase moet je vooral overtuigen waarom jij de juiste persoon op de juiste plaats bent.

Stap 5: Volg een offerte op!

Belangrijk is dat je een goede offerte opmaakt waarin geen fouten staan. Maar misschien nog wel belangrijker is dat je jouw offerte ook opvolgt. In de offerte moet jij ervoor zorgen dat je de pijnen van de klant nogmaals benoemd. Daarna speel je in op die pijnpunten door jouw oplossing aan te bieden met daarbij de voordelen voor de klant.

Bel de klant na één of twee weken op om de offerte door te spreken. Laat nogmaals je betrokkenheid tonen. Zorg ervoor dat je klant weet wat ze aan jou hebben, maar zorg er wel voor dat je niet te spammerig overkomt!

Forecast voor uw verkoop: Do’s en Don’ts

Forecast voor uw verkoop: Do’s en Don’ts
Gepubliceerd op vrijdag, 20 juni 2014.

De economie trekt aan: Hoe weet u zeker dat uw bedrijf vooraan staat? Goede sturing van uw commerciële proces is alleen mogelijk als u inzicht hebt in wat er gebeurt. Welke verkoopkansen zijn actueel? Waar maken we veel kans? Wie zijn onze concurrenten? Wat is de planning? Wat is de verwachting voor de komende periode? Natuurlijk kunnen we zo nog wel een aantal vragen verzinnen. Belangrijk is met hoeveel gemak en hoe snel u de gewenste antwoorden kunt krijgen. CRM systemen, zoals Appenta Relatiebeheer, helpen u om gestructureerd uw verkoopkansen vast te leggen en met deze informatie iets te doen.

 

Het vastleggen van informatie moet dan echter wel gebeuren. Commerciële mensen hebben er doorgaans een hekel aan om gegevens te registreren. Bij de keuze van een CRM pakket is het dus van belang dat het invoeren en onderhouden van informatie zeer eenvoudig is. Dit aspect moet zwaar wegen bij de keuze van een systeem. Bovendien moet de vastgelegde informatie ook direct gebruikt kunnen worden. U wilt via de verkoopverwachting (forecast) voortdurend uw focus kunnen houden op de meest actuele opportunities. Het is verder belangrijk dat vanuit de forecast snel de achterliggende details ingezien en bewerkt kunnen worden.

 

Wat niet werkt

 • Forecasts die primair zijn gericht op kans percentages geven vaak onvoldoende mogelijkheden om te sturen. Het is veel belangrijker om direct in beeld te hebben wanneer een opdracht verwacht wordt. Een opportunity waar u in de slotfase met nog vier sterke concurrenten over bent, maar die wel binnen dertig dagen valt, vereist nu uw aandacht. Als de kans nog op 30% staat, zult u deze verkoopkans in de meeste forecasts achteraan in uw overzicht moeten zoeken.
 • Forecasts die op papier worden uitgedraaid werken niet. De wijzigingen die tijdens een sales meeting worden doorgesproken moeten dan achteraf worden ingevoerd. Maar na het overleg wil de accountmanager weer snel naar zijn klant. Gegevens worden dan niet bijgewerkt. De forecast moet tijdens de meeting zichtbaar zijn voor iedereen en direct bijgewerkt kunnen worden. Dan weet iedereen waar hij/zij aan toe is.
 • Forecasting die ook niet werkt is die waarbij alleen de assistent weet hoe je het rapport oproept. Of forecasting waarbij een kwartier nodig is om een overzicht in te dichten voor alleen een bepaalde periode, account manager of team. Het is cruciaal dat alle betrokkenen met een paar handelingen het gewenste overzicht (met de gewenste verdichting) kunnen oproepen.

En wat wel…

Een goede forecast moet direct op het scherm kunnen worden opgeroepen. Op elke individuele opportunity moet kunnen worden ‘ingezoomd’ en wijzigingen moeten direct kunnen worden doorgevoerd. Je moet ook in één oogopslag kunnen zien hoe lang een opportunity al loopt.

Grafische presentaties van uw forecast moeten een werkelijk beeld geven van de opbouw. Kolombreedtes moeten aangeven hoeveel business u verwacht. Een plaatje dat er elke maand qua vorm en omvang exact gelijk uitziet, met alleen andere getallen, voegt niets toe.

 

Conclusie

Met forecasting heeft u grip op uw verkoopverwachting. Met duidelijke prioriteitsstelling en communicatie krijgt de juiste opportunity de juiste aandacht. Het is geen batchproces, dat af en toe wordt bijgewerkt. Het moet ‘on-the-fly’, super simpel, met informatie en inzichten waar je echt iets aan hebt. U bekijkt uw forecast vaak. Het is het kompas voor de commerciële organisatie. In de forecast vindt u de waarden van Appenta in de praktijk terug: Samen, overzicht, eenvoud.

 

 

Samen - Overzicht - Eenvoud: Met Appenta houdt u de focus op uw klant!

 

 

Eric Walraven - www.appenta.nl

 

De waarden van Appenta

De waarden van Appenta
Gepubliceerd op woensdag, 11 juni 2014.

De waarden die Appenta hanteert zijn duidelijk: Samen, overzicht en eenvoud. Voor mij is dat niet een abstract iets, maar een praktisch handvat in al mijn acties voor Appenta.

Onlangs heb ik een presentatie mogen geven voor een netwerkbijeenkomst van een OpenCoffee groep. Aanwezig waren een aantal ondernemers in verschillende stadia van hun bedrijf. De vragen waren concreet en praktisch. Het is fijn om elk van hun vragen positief te kunnen beantwoorden en de invulling ervan direct te kunnen laten zien!

Hoe leuk is het als je daarna de volgende feedback krijgt:

- "Goede presentatie van een mooi en nuttig systeem!"

- "Het programma ziet er mooi uit!"

- "Goed systeem met veel mogelijkheden."

Ik vind het altijd prachtig om over Appenta met ondernemers in gesprek te gaan. Ze zijn kritisch én optimistisch tegelijk en altijd bezig met de kansen voor hun zaak.

Samen - Overzicht - Eenvoud: Met Appenta houdt u de focus op uw klant!

Eric Walraven - www.appenta.nl

 

 

Appenta aanwezig op de Business Inspiratiedagen

Op 25, 26 en 27 maart 2014 in Hardenberg

Appenta aanwezig op de Business Inspiratiedagen
Gepubliceerd op dinsdag, 11 maart 2014.

Op 25, 26 en 27 maart 2014 bent u van harte welkom om Appenta te bezoeken tijdens de Business Inspiratiedagen in Hardenberg. De beurs is elk van deze dagen open van 14.00 tot 21.00 uur.

De beurs biedt een divers scala aan exposanten uit verschillende branches. Business Inspiratiedagen is een echt platform voor de ondernemer van de toekomst. Naast inspiratie opdoen met verschillende ondernemers, vindt er tijdens Business Inspiratiedagen 2013 ook een uitgebreid kennisprogramma plaats.

Dagelijks worden er elk uur korte lezingen gegeven. De link naar het lezingenprogramma is bijgevoegd. Bent u niet eerder op de Business Inspiratiedagen geweest? Een link naar een sfeerimpressie van de beurs van 2013 is bijgevoegd.

U bent van harte welkom om Appenta op de beurs te bezoeken. Als u op bijgevoegde link een entreebewijs aanvraagt en als registratiecode 6140000101 gebruikt ontvangt u een kosteloos toegang. En kom dan beslist even langs bij Appenta. Samen een kop koffie of thee in Hardenberg: We hebben er zin in!

Tien MKB trends voor 2014

'Ondernemers die durven te delen, komen sterker uit de crisis', en nog negen andere trends voor mkb'ers in het komende jaar.

Tien MKB trends voor 2014
Gepubliceerd op vrijdag, 10 januari 2014.

De Dutch Network Group, bestaande uit MKB Servicedesk en De Zaak, hebben tien trends voor het MKB samengesteld. Doe er je voordeel mee!

 1. Delen is het nieuwe hebben Ondernemen doe je niet alleen. Je werkt samen: met collega’s, met concurrenten en zelfs met klanten. Want twee kunnen meer dan éém. Zodat jij je kunt toeleggen op waar je echt goed in bent.
 2. Gestapeld financieren Alleen nog maar bij de bank aankloppen voor geld heeft geen zin meer. Ondernemers anno 2014 stapelen hun financiering: met crowdfunding, kredietunies en factoring.
 3. Het gaat nog sneller in de cloud De cloud is al overal. En niet alleen meer voor opslag van data maar vooral om die data te kunnen delen. Om overal te kunnen werken en te kunnen samenwerken.